การสอบขึ้นทะเบียน

ผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะโดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาต่างๆประจำปี 2556

สาขาการประกอบโรคศิลปะ

จำนวนผู้เข้าสอบ

จำนวนผู้สอบผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ร้อยละ

กิจกรรมบำบัด

  96

  59

 61.46

กายอุปกรณ์

  12

  12

100.00

การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

  23

  23

100.00

จิตวิทยาคลินิก

127

  19

 14.96

เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

  38

  38

100.00

รังสีเทคนิค

223

130

  58.30


ผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะโดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาต่างๆประจำปี 2557

สาขาการประกอบโรคศิลปะ

จำนวนผู้เข้าสอบ

จำนวนผู้สอบผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ร้อยละ

กิจกรรมบำบัด

  102

  95

93.14

กายอุปกรณ์

  17

  16

94.12

การแก้ไขความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย

  26

  21

80.77

จิตวิทยาคลินิก

143

  49

34.27

เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

  36

  35

97.22

รังสีเทคนิค

384

288

75.00