แจ้ง...รับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
ประกาศผลการสอบฯ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปี 2560
ประกาศผลสอบความรู้ฯสาขาจิตวิทยาคลินิก ประจำปี 2560
ประกาศผลสอบความรู้ฯสาขารังสีเทคนิค ประจำปี 2560
ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯสาขากายอุปกรณ์ ประจำปี 2560
ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปี 2560
ตัวอย่าง วิดีโอตรวจคลินิกทันตกรรม และ เวชกรรมทั่วไป
ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯสาขากิจกรรมบำบัดปี2560
รายการยาสามัญประจำบ้านที่มีไว้ในคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
แบบตรวจมาตรฐาน 9 สาขา
อ่านข่าวทั้งหมด>>>